Retorik

Retorik – konsten att övertyga

Retorik retorikkursRetorik – konsten att övertyga, är ett viktigt verktyg i vår vardag och i samspelet med våra medmänniskor. Det finns användningsområden för retorik för alla, och oavsett vad man arbetar med kan man ha nytta av en retorikkurs för att ytterligare stärka sina retoriska färdigheter.

Retorik i privatlivet

Retorik i privatlivet har man nytta av, och att vara en god retoriker. I många situationer i det vardagliga livet är det en stor fördel att kunna kommunicera med andra på ett tydligt och övertygande sätt.

Klassisk retorik

Retorik – när vi tänker på klassisk retorik menar vi i första hand den kunskap om retorik som utvecklades i det antika Grekland. Den mest kände antike tänkaren som formulerade sina tankar kring retorik var Aristoteles. Hans definition på retorik lydde ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”, och hans resonemang är aktuellt än idag. De tankar som under antiken utvecklades kring retorik är fortfarande gångbara när det gäller vår retorik i vardagen.

Retorik är kommunikation

Retorik handlar inte bara om att vara övertygande i en förhandling, i en talarstol eller i en debatt. Retorik handlar lika mycket om den kommunikation som vi dagligen gör med våra medmänniskor.

Utveckla sina färdigheter i retorik

För att utveckla sina färdigheter inom retorik kan man gå tillväga på olika sätt. Det finns en rad med böcker inom ämnet. Därtill kan det vara intressant att lyssna på en föreläsare inom retorik. Även här finns det ett flertal att välja mellan, då ämnet retorik idag är mycket populärt.

Studera en skicklig retoriker

Den som vill vässa sina kunskaper kan även vara hjälpt av att studera en skicklig retoriker, och lägga märke till hans eller hennes framgångsfaktorer. Ofta är det mycket små grepp som gör stor skillnad. En förändrad kroppshållning, ett annorlunda ordval, ett nytt sätt att göra entré. Små saker som du kanske aldrig funderat över säger mer om vad du förmedlar än vad du tror.

Ofta finns det mycket att lära genom att iaktta och identifiera beteenden hos någon som är en framgångsrik retoriker. Detta kan vara en person i ens omgivning, eller kanske en känd person som är erkänt duktig på retorik.

Retoriska grepp

Genom att studera kroppsspråk, röstläge, framtoning, ögonkontakt och andra retoriska grepp kan man själv få inspiration till sin egen retorik. Vidare kan det vara intressant att förankra detta i till exempel litteratur eller en föreläsning för att skapa ytterligare kunskap kring olika retoriska knep.

Retorik för chefer

Som chef och ledare är det oerhört viktigt att vara medveten om och utveckla sin retorik. En stor del av ledarskapet handlar om att övertyga och att kommunicera olika budskap och besked. Därtill kräver ledarskapets många skilda situationer olika sorters retorik. Ofta behöver en chef inspirera och engagera sina medarbetare.

Retorik för chefer och för detta krävs att man kan framföra budskap om beslut och förändringar på ett sätt som inger förhoppningar och utmanar till nyväckt energi. Därtill kan chefen möta medarbetare i svåra situationer, där en god fingertoppskänsla är en förutsättning för ett framgångsrikt samtal.

Chefens retorik är A och O

En chef behöver också i många sammanhang kunna argumentera framgångsrikt. Man hamnar som chef i olika förhandlingssituationer, där det krävs att man kan argumentera för sin sak på ett tydligt sätt. Därtill hamnar chefen ofta i situationer där han eller hon behöver övertyga någon om hur ett visst beslut ska fattas. Därtill kommer situationer som kan vara krävande på annat sätt, till exempel samtal av disciplinär eller annan känslig karaktär. Som chef möter man ofta även situationer där medarbetare av olika anledningar inte mår bra, och där man kan behöva gå försiktigt fram i samtalet. I dessa situationer är chefens retorik A och O för att nå framgång och kunna hitta rätt känsla i samtalet.

Kurs i retorik för chefer

För den chef som vill utveckla sin retoriska förmåga finns olika kurser i retorik för chefer. Genom dessa kan man som chef få värdefull information om olika retoriska grepp för att lättare nå fram till sin publik. Man kan lära sig att utveckla sin retorik såväl i samtalet med den enskilde medarbetaren, som inför den stora publiken.

Retorik handlar ofta om väldigt enkla retoriska grepp som gör stor skillnad. Kanske kan man justera sitt kroppsspråk för att utstråla något önskvärt, eller kanske sitt röstläge? Kanske behövs en bättre artikulation för att skapa tydlighet och väcka intresse?

Retorikkurser för tydligt ledarskap

Som chef krävs en stor tydlighet, både för att vara övertygande men också för att undvika eventuella missförstånd. När man levererar ett budskap bör man tänka på att man ofta utgår ifrån sin egen referensram vad gäller kunskap och förförståelse inom det aktuella ämnet. Ibland kan man som chef gå lite för snabbt fram, eller leverera sitt budskap på ett för diffust sätt. För att lära sig att leverera budskap på ett sätt som når ända fram till publiken kan man som chef överväga att delta i retorikkurser för tydligt ledarskap. Här kan man upptäcka och öva sitt sätt att kommunicera på rätt sätt för den aktuella målgruppen, och därmed undvika missuppfattning och förvirring.

Skräddarsydd retorikkurs

Som ovan nämnt kan de flesta, både i sin vardag och på sitt arbete, ha stor nytta av att lära sig mer om retorik. Som synes finns det ett flertal anledningar till att just chefer behöver lära sig retoriska färdigheter, men även in om andra yrkesgrupper kan detta behövas. Man kan ha nytta av att gå en generell retorikkurs, och det kan ibland även finnas en vinst med att beställa en skräddarsydd retorikkurs till sitt företag.

Utbildning i retorik för ekonomer

Exempelvis kan det vara intressant att fokusera på en utbildning i retorik för ekonomer, för jurister eller kanske för projektledare. Grunden för all retorik är densamma, men olika skrån kan behöva fokusera på olika situationer och olika retoriska knep förknippade med dessa sammanhang.

Retorik allt som skall kommuniceras

Retorik innefattar allt som rör det som kommuniceras. Detta innebär  att såväl kroppsspråk, röstläge, ordval och det som faktiskt sägs är viktiga faktorer att studera om man vill förbättra sin retoriska förmåga. Utöver att själv vara medveten om hur man hanterar dessa verktyg. Därtill kan man lära sig olika retoriska knep som man kan begagna i olika sammanhang. Kläder, frisyr och andra fysiska attribut innebär också kommunikation. De är därför viktiga att ha i åtanke när man funderar över vilket budskap man vill sända ut.

Retorik som verbal judo

Retorik handlar ibland att man talar om verbal judo. Inom judo handlar det om att använda motståndarens kraft för sin egen vinning. Om motståndaren attackerar, kan man använda hans eller hennes styrka för att vinna övertag. Detta sker alltid på ett mjukt sätt. Med detta i åtanke förstår vi bättre vad som avses med verbal judo. Här använder man samtalspartnerns argument för att ge extra kraft till de egna argumenten. Naturligtvis sker även detta på ett mjukt och icke aggressivt sätt. Inom retorik kan denna metod vara oerhört kraftfull, samtidigt som ens bemötande förhoppningsvis blir klanderfritt då man undviker att själv gå till attack.

Den som är skicklig på verbal judo kan vända motpartens argument mot honom eller henne på ett nästan omärkligt och mycket subtilt sätt. Detta är positivt på måna sätt. Du som använder dig av verbal judo får lättare att framföra ditt budskap utan att möta direkt mothugg. Samtidigt ger tekniken dig möjligheten att framföra ditt budskap till åhöraren på ett mer skonsamt sätt. Följsamheten i samtalet eller i argumentationen ökar därför, och risken för att man fastnar i en diskussion utan ände minskar. Genom verbal judo är ni båda vinnare.

Retorik är strategi

Retorik innebär att man kan använda en god retorik för att nå sina mål i en diskussion, ett föredrag, en debatt, en förhandling eller något annat samtalsforum. Det innebär också att en god retorik kräver både träning och förberedelse. Att öva sig på olika retoriska grepp för att förbättra sin retorik är mycket klokt. Vår vardag bjuder ofta en mängd olika situationer i vilka vi kan pröva nya retoriska knep eller utvärdera vår egen retoriska förmåga.

Vad innebär retorik?

Den som ytterligare vill utveckla sin retorik, och lära sig att behärska retoriska metoder, kan vara hjälpt av en praktisk retorikutbildning. Genom en sådan kan man både få en genomgång av vad begreppet retorik innefattar, men även få prova olika retoriska ”knep”. Ofta fascineras man över hur enkelt det kan vara att nå ut på ett mer effektivt sätt än vad man tidigare gjort, trots att budskapet är detsamma. Det kan också vara spännande att i utbildningen utsättas för olika sorters retorik för att själv få känna på hur de påverkar en.

Retorik som fångar din publik

När man blir medveten om sin egen retorik, blir man per automatik även mer medveten om andras. Detta kan vara mycket användbart, för att säkerställa att man själv behåller kontrollen i en dialog. Genom att vara medveten om vad andras röstläge, ordval, kroppsspråk, klädsel et cetera signalerar, kan du välja att matcha detta. Kanske befinner du dig i ett sammanhang där du behöver ha övertaget?

Se då till att med enkla medel, som till exempel en stolt hållning och ett tryggt kroppsspråk skaffa dig det övertaget. Ska du övertyga andra genom en föreläsning? Använd retoriska knep som omedelbart fångar din publik, och som gör att de lyssnar hela vägen till föreläsningens slut.

Praktisk retorikutbildning

Genom en praktisk retorikutbildning kan du lära dig att utveckla ditt kroppsspråk och din röst. Ofta funderar vi inte så mycket över detta i våra dagliga aktiviteter, men faktum är att just kroppsspråk och röst sänder en stor mängd signaler till vår omgivning. Genom att vila i en stark kroppshållning, och öva upp en klar och avslappnad röst utstrålar vi säkerhet och självförtroende. Därtill är det viktigt att kunna lära oss att slappna av för att undvika stress. Ibland kan ett sviktande självförtroende leda till att vi spänner oss, vilket i sin tur påverkar vår kroppshållning och vår röst negativt. Genom aktiv träning kan vi undvika denna ”låsning”, och istället avslappnat vila i både vår hållning och vårt tal.

Retorik som ämne

För dig som vill lära dig retorikens styrka och strategi finns även en lång rad böcker inom ämnet. Retorik har blivit ett mycket populärt ämne, kanske på grund av vilken styrka och kraft som finns i en god retorik. Det är därför lätt att hitta litteratur kring olika vinklingar på retorik. Vissa är mer inriktade på retoriken i arbetslivet, medan andra ger en mer generell genomgång av retorik som är användbar i vardagssituationer. Det kan vara mycket effektivt att då och då plocka upp en bok i ämnet retorik och påminna sig själv om det man en gång lärt sig. Som med många andra saker i tillvaron avtar den initiala gnistan efter en utbildning, och man kan behöva ny inspiration igen.

Retorikexpert

För dig som är intresserad av retorik kan utvecklingen av din egen dito bli mycket spännande. Kanske satsar du på att bli retorikexpert? Oavsett din bakgrund och vart du är på väg i ditt yrkesliv är retorik alltid bra att träna sig på. Oavsett vilken område som du är specialiserad inom kommer du alltid ha nytta av djupare retoriska kunskaper.  Dessa kommer att underlätta många sammanhang för dig, kanske där du minst anar det. Möjligheterna till att tillskansa dig kunskap inom detta ämne är många, och du kommer snart att märka den direkta nytta du kan ha av detta i situationer där du kanske minst anade det.

Retoriska erfarenheter

De flesta av oss bär på en mängd retoriska erfarenheter. En del av dem har varit positiva och känns framgångsrika, medan andra har haft mindre genomslag. Precis som med allt annat i livet kan vi lära oss mycket också på våra misstag. Varför inte skriva ner de situationer där du på grund av bristfällig eller mindre lyckad retorik inte nådde hela vägen fram med ett budskap? Granska sedan situationen och fundera över vad du kunde ha gjort annorlunda och vilken effekt det skulle kunna ha haft. Glöm inte att det inte finns misstag, det finns bara lärdomar.

Retorik är ett väldigt intressant ämne

Retorik är ett väldigt intressant och användbart ämne. Utan att tänka på det ägnar vi oss dagligen åt retorik, och ställs hela tiden inför nya spännande retoriska utmaningar. Ta därför chansen att förbättra just din möjlighet att kunna påverka situationer och människor med hjälp av en god retorik. Och lär dig även att läsa av och förstå andras retorik, så att du själv har möjlighet att ha kontroll över såväl situationer som dialoger.